LOADING

Type to search

Doprava Samospráva Život

Mesto bude vďaka pasportu dopravy lepšie poznať svoju infraštruktúru

redaktor tvpk 07 januára 2022

Koncom roka 2021 začalo mesto Pezinok realizovať pasport dopravy. Ide o jeden z najdôležitejších dokumentov o meste. Predstavuje evidenciu údajov – informácie o miestnych komunikáciách, dopravnom značení, o objektoch MHD, mostoch, vpustiach i kanalizačných poklopoch. Vďaka pasportu dopravy môže mesto prijímať efektívnejšie rozhodnutia na viacerých úrovniach.


Ako vyzerá realizácia pasportu?

Na spracovanie pasportu sa využíva systém mobilného mapovania  spolu s podrobnou aktuálnou digitálnou farebnou ortofotomapou. Pomocou jazdy vozidla s laserovým skenerom a s 360° panoramatickou kamerou po komunikáciách systém zozbiera potrebné údaje. Zozbierané údaje sa spracujú do grafickej (mapovej) a popisnej (databázovej) časti a následne doplnia existujúcu databázu mesta. Výsledky  pasportu dopravy sa implementujú do Geografického informačného systému mesta Pezinok a budú využité ako podklad pre rozhodnutia o hospodárení a optimalizácii nákladov pri správe, údržbe, opravách a budovaní miestnych ciest a komunikácií.Význam pasportu dopravy

Praktické využitie pasportu dopravy je rozmanité. V prvom rade napomáha získať veľmi presné údaje o obci či meste. Tie sa stávajú podkladom pre vykonávanie ďalších činností mesta ako vlastníka, ale aj mesta ako cestného správneho orgánu. 

Údaje z pasportu sa dajú  využiť pri oprave a výstavbe chodníkov a ciest, pri zimnej údržbe,  pri výbere optimálnych parkovacích plôch, na zabezpečenie plynulosti cestnej premávky vhodným umiestnením dopravných značiek i na plánovanie opráv povrchu vozoviek.  Rovnako sa dajú  použiť pri naplánovaní obchádzkových trás v prípade náhlej havárie.

Posledná pasportizácia bola v Pezinku spracovaná v roku 1990, no týkala sa len dopravného značenia. Odvtedy sa mesto rozrástlo, pribudli nové štvrte a rozšírila sa cestná sieť.

Prioritou pasportu dopravy je efektívnosť pri riešení problémov a nakladaní s finančnými prostriedkami pri bežných činnostiach, tieto sa môžu pozitívne premietnuť do každodenného života Pezinčanov.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia