LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

DNES: Od 16:00 hodiny bude rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 08 septembra 2022

Vo štvrtok 8. septembra 2022 sa o 16.00 hodine bude konať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku prezenčnou formou v budove Mestského úradu na druhom nadzemnom podlaží v rokovacej miestnosti č. 2.12 s nasledujúcim programom:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prevody a nájmy
  2.1. Parcela EKN 2240_227 – odovzdanie vjazdu
  2.2. Parcela CKN 803_4 – lávka Saulak
  2.3. Parcela CKN -1046_11 nájom majetku
  2.4. Parcela EKN 753_1 – nájom
  2.5. Parcela CKN 2047_124 – prevod pozemku pod stavbou
  2.6. Parcela CKN 802_45 – prevod pozemku pod stavbou
  2.7. Informatívna správa
  2.8. Informácia o výsledku OVS a návrh na zrušenie uznesenia
  2.9. Zámer nadobudnúť nehnuteľnosti do majetku mesta_kúria Grunfeld
  2.10. Byty so sociálnou podporou
      2.10.1. Dohoda o skončení nájmu
      2.10.2. Nájom bytu č. 202, Zumberská ul.
      2.10.3. Nájom bytu č. 212, Zumberská ul.
      2.10.4. Nájom bytu č. 4, Silvánová ul.
      2.10.5. Nájom bytu č. 312, Zumberská ul.
      2.10.6. Nájom bytu č. 106, Zumberská ul.
      2.10.7. Nájom bytu č. 207, Zumberská ul.
      2.10.8. Nájom bytu č. 311, Zumberská ul.
 3. Vecné bremená
 4. Zverenie majetku do správy
  4.1. Zverenie majetku do správy MŠ Záhradná
  4.2. Zverenie majetku do správy Mestského podniku služieb
 5. Návrh VZN o starostlivosti o zeleň
 6. Informácia o hospodárení za I. polrok 2022 za PMS s.r.o.
 7. Informácia o hospodárení za I. polrok 2022 za TV PK s.r.o.
 8. Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, MM, p.o.
 9. Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, MPS, s.r.o.
 10. Informácia o hospodárení za I. polrok 2022, PKC, p.o.
 11. Informacia o plneni rozpočtu mesta Pezinok k 30.0.2022
 12. Informacia o príprave rozpočtu na rok 2023
 13. Rozpočtové opatrenie pre vybudovanie cyklochodníka pre projekt “Cyklochodník Pezinok – Limbach”
 14. Návrh koncepcie MHD v Meste Pezinok
 15. Informácie z činnosti ÚHK
 16. Informácie primátora
 17. Interpelácie

Link na materiály:

https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=12626&msz=1


Link na priamy prenos:

Starší článok
Novší článok

Inzercia