LOADING

Type to search

Aktuálne Ekológia Odpadové hospodarstvo Samospráva Život

Zber a nakladanie s odpadom zabezpečuje firma Marius Pedersen

redaktor tvpk 18 augusta 2021

V nadväznosti na článok uverejnený 16. augusta na portáli  Denníka N pod názvom Mesiac sme sledovali smetiarske autá v Pezinku: plasty končia v spaľovni, nikto ich nerecykluje uvádzame, že mesto zabezpečuje zber a zneškodnenie komunálnych odpadov prostredníctvom zmluvy s firmou Marius Pedersen, a.s. (Petmas), ktorá sa zároveň stará o využitie vytriedených druhotných surovín a zneškodnenie zvyšného netriedeného odpadu. 
Mesto Pezinok realizuje na vlastné finančné náklady prostredníctvom spoločnosti Marius Pedersen, a.s. (Petmas) zber biologicky rozložiteľného odpadu (kuchynský odpad, zelený odpad) a zber zmesového komunálneho odpadu (tzv. netriedený odpad). Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu  a zneškodnenie  zmesového komunálneho odpadu zabezpečuje na vlastné náklady  aj prostredníctvom ďalších zazmluvnených firiem.

Systém triedeného zberu (papier, plasty, sklo, kovy) v zmysle zákona o odpadoch nespadá do kompetencií  mesta,  nerealizuje ho a ani nefinancuje. V plnej miere je financovaný prostredníctvom organizácií zodpovednosti výrobcov spoločnosťami, ktoré spadajú pod tzv. rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Ide o spoločnosti, ktoré prinášajú na slovenský trh odpady alebo potenciálne odpady, ako sú napr. rôzne obaly. Organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorou je v rámci mesta Pezinok spoločnosť Natur-Pack, a.s., znáša všetky náklady na zber, prepravu a triedenie odpadu z vyhradených výrobkov, vrátane zberných nádob, pričom oprávnenie na zber a nakladanie  so separátmi udelila zberovej spoločnosti Marius Pedersen a.s. (Petmas).


Priority, ktorými je potrebné sa riadiť pri nakladaní s odpadom, určuje hierarchia odpadového hospodárstva, a to v poradí: predchádzanie vzniku odpadu, príprava na opätovné použitie, recyklácia, energetické  zhodnocovanie, skládkovanie. Hlavným účelom je minimalizovať nepriaznivé účinky odpadov na životné prostredie, zvýšiť a optimalizovať efektívnosť zdrojov v oblasti odpadového hospodárstva.


Predchádzanie vzniku odpadu by malo byť prvoradou prioritou odpadového hospodárstva a opätovné použitie a recyklácia materiálov by sa mali uprednostňovať pred energetickým zhodnocovaním odpadu, ak je to z environmentálneho, technického a ekonomického hľadiska možné a vhodné.


Zdroj: www.pezinok.sk

Inzercia