LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Život

Práve sa začína rokovanie MsZ – sledovať ho môžete aj cez YouTube kanál TV PEZINOK LIVE

redaktor tvpk 24 júna 2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční dňa 24. júna 2021 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12.


PROGRAM:

 1. Otvorenie, voľba NK, schválenie programu
 2. JRK Slovensko s.r.o. – prezentácia Projektu intenzifikácie triedenia odpadu v Pezinku
 3. Prevody a nájmy
 4. Vecné bremená
 5. Návrh na prijatie rozpočtových opatrení
 6. Úprava finančného plánu spoločnosti TV PEZIOK, s.r.o. na rok 2021
 7. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
 8. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 16/2017 o určení školských obvodov
 9. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.2/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia
 10. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy
 11. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020  o dotáciách (plnenie uzn. č.1-70/2021)
 12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2020
 13. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2020
 14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2020
 15. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. za rok 2020
 16. Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2020
 17. Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2020
 18. Vyhodnotenie plnenia koncepcie komunikačnej stratégie za rok 2020 a úlohy na rok 2021
 19. Vyhodnotenie kultúrneho života v meste za rok 2020
 20. Návrh na zmenu v Komisii cestovného ruchu a turistiky
 21. Návrh na zmenu v Komisii školstva , mládeže a vzdelávania
 22. Informácia o stave v oblasti školstva
 23. Informácia o investičných akciách
 24. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.3. do 31.5.2021
 25. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur
 26. Informácie z činnosti ÚHK
 27. Informácie primátora
 28. Návrh na zrušenie uznesení MsZ č.1-11/2020 a č. 1-177/2020 a schválenie pokračovania nájmu časti budovy na Komenského ulici č.27, Pezinok
 29. Návrh na voľbu prísediacich pre Okresný súd Pezinok
 30. Interpelácie
 31. Rôzne


Link na materiály MsZ: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11382&msz=1

Link na priamy prenos TV Pezinok: https://www.youtube.com/watch?v=6CEsaB6Zu5E

Inzercia