LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

O 9:00 hodine sa začína rokovanie MsZ v Pezinku – sledujte priamy prenos

redaktor tvpk 27 mája 2021

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku sa uskutoční dňa 27. mája 2021 (štvrtok) o 9.00 hod. v Spoločenskej sále Domu kultúry, Holubyho č. 42, Pezinok, I. posch.PROGRAM ZASADNUTIA

 1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na šport
 3. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na kultúru (ZUŠ)
 4. Doprava v BSK vo vzťahu k mestu Pezinok
 5. Informácia o plnení rozpočtu k 31.3.2021
 6. Harmonogram tvorby rozpočtu na roky 2022-2024
 7. Návrh členov komisie pre udeľovanie mestských ocenení
 8. Návrh na udelenie mestských ocenení
 9. Návrh zmeny v Komisii ekonomiky, financií a podnikania
 10. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
 11. Prevody a nájmy
 12. Vecné bremená
 13. Návrh na vykonanie kontroly dodržiavania ustanovení zákona č. 138/1991 Zb. o majetku pri prevodoch vlastníctva majetku mesta
 14. Plán kontrolnej činnosti ÚHK  na II. polrok 2021
 15. Informácie z činnosti ÚHK  
 16. Informácie primátora
 17. Interpelácie
 18. Rôzne

Materiály k MsZ: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11298&msz=1


Priamy prenos YouTube TV PEZINOK LIVE

https://www.youtube.com/watch?v=7dhMnHhBKTw

Inzercia