LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

Nezabudnite urobiť jarnú celoplošnú deratizáciu

redaktor tvpk 26 marca 2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. VYZÝVA VYKONAŤ CELOPLOŠNÚ JARNÚ DERATIZÁCIU v období OD 01. APRÍLA DO 31. MÁJA 2021 ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení a reguláciu živočíšnych škodcov, s tým že:


  1. OBCE vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí;

  2. FYZICKÉ OSOBY – PODNIKATELIA A PRÁVNICKÉ OSOBY vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovo-rekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov;

  1. FYZICKÉ OSOBY – OBČANIA vykonajú deratizáciu na pozemkoch a objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.SANKCIE ZA NEVYKONANIE DERATIZÁCIE

Fyzická osoba sa dopustí priestupku a fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva nevykonaním nariadenej regulácie živočíšnych škodcov.


Za priestupky a správne delikty možno uložiť pokutu:
a) fyzická osoba – do 1659 eur a v blokovom konaní do 99 eur
b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – od 150 eur do 20 000 eur.


Priestupky a správne delikty sa prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v §3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z.

Inzercia