LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

Dnes o 16:00 hodine sa začne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku

redaktor tvpk 24 augusta 2021

V utorok 24. augusta 2021 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku. Rokovanie sa začne o 16.00 hodine v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie č. 7, Pezinok, I. posch., miestnosť č. 12. Priamy prenos z rokovanie môžete sledovať prostredníctvom vysielanie TV Pezinok.

PROGRAM

  1. Otvorenie MsZ, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
  2. Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 12/2020 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu   nákladov v školách a školských zariadeniach
  3. Návrh na rozpočtové opatrenia (havarijné situácie)
  4. Správa o výsledku súdneho sporu vedenom pred Okresným súdom Pezinok pod sp.zn. 5C/78/2013 a Krajským súdom Bratislava pod sp.zn. 9Co/126/2018 v právnej veci žalobcu: V. Mikletič proti žalovanému: Mesto Pezinok o zaplatenie 228.003,77,-EUR s prísl. a alternatívne návrhy ukončenia sporu mimosúdnou cestou
  5. Žiadosť o NFP z IROP BSK pre projekt „Prístavba modulového pavilónu k ZŠ Na bielenisku – novostavba“
  6. Vecné bremená
  7. Prevody a nájmy

LINK NA MATERIÁLY: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11556&msz=1

LINN NA PRIAMY PRENOS: https://www.youtube.com/watch?v=EHp3tom1-LI

Inzercia