LOADING

Type to search

Aktuálne Opatrenia Samospráva Život

Dnes o 12:00 sa rozozvučí v Pezinku siréna – pôjde o skúšku prevádzkyschopnosti systémov varovania

redaktor tvpk 11 júna 2021

Podľa ustanovenia § 3a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike koordinuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a v súlade s § 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 vykonáva  Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom svojho vyrozumievacieho a varovacieho systému skúšku sirén na území celej republiky.


TERMÍNY PRESKÚŠANIA:

DátumČasElektromotorické sirényElektronické sirény
11.06.202112:00hlasitá skúškahlasitá skúška
09.07.202112:00hlasitá skúškatichá skúška
13.08.202112:00hlasitá skúškatichá skúška
10.09.202112:00hlasitá skúškahlasitá skúška
08.10.202112:00hlasitá skúškatichá skúška
12.11.202112:00hlasitá skúškatichá skúška
10.12.202112:00hlasitá skúškahlasitá skúška
Zmeny plánovaného preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva

V súlade s § 5 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 388/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienok informačného systému civilnej ochrany v znení neskorších predpisov Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ruší hlasitú skúšku v prípade vyhlásenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie na celom území Slovenskej republiky.AK ZAZNIE SIRÉNA V INOM TERMÍNE
Je dôležité rozlíšiť stály tón sirény od kolísavého:

 • STÁLY DVOJMINÚTOVÝ TÓN
  Preskúšanie sirén, v prípadne mimoriadnej situácie Koniec ohrozenia
 • KOLÍSAVÝ 2-MINÚTOVÝ TÓN
  Všeobecné ohrozenie – oznamuje ohrozenie alebo vznik mimoriadnej udalosti.
 • STÁLY 6 – MINÚTOVÝ TÓN
  Ohrozenie vodou – oznamuje ohrozenie vodou.


Ak nie je nariadená evakuácia, v takejto situácii je potrebné zachovať pokoj. V prípade, že sa nachádzate mimo budovu, je dôležité čo najskôr vstúpiť do najbližšej budovy.

 
POKIAĽ STE DOMA

 • uzavrite všetky okná a zamedziť vetranie, prelepiť škáry,
 • uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 • sledujte vysielanie RTVS a riaďte sa pokynmi pracovníkov mesta, mestskej polície, polície, hasičov a osôb podieľajúcich sa na záchranných prácach,
 • neopúšťajte domov a nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo školských zariadení, bude o ne postarané,
 • postarajte sa o starých, chorých, neschopných pohybu a tiež o deti bez dozoru, ak sa nachádzajú vo vašej blízkosti,
 • nezaťažujte integrovaný záchranný systém (č. t. 112), telefonujte len v najnutnejších prípadoch,
 • postarajte sa o domáce zvieratá,
 • pripravte si evakuačnú batožinu (pre prípad nutnosti evakuácie ( osobné doklady, nevyhnutné lieky, cennosti, málo oblečenia, stravu a nápoje a pod.),
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • ak cestujete autom, zaparkujte ho a ukryte sa v najbližšej budove,
 • čakajte na ďalšie pokyny.


 
V PRÍPADE NARIADENIA EVAKUÁCIE

 • uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia,
 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny,
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod.),
 • domáce zvieratá (miláčikov) si vezmite so sebou v prenosných schránkach,
 • domáce zvieratá, ktoré prežijú dlhšiu dobu, nechajte doma a zásobte ich krmivom a vodou,
 • uzamknite byt,
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii,
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia – pomôžte im,
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu. To platí i pri použití vlastných vozidiel

Inzercia