LOADING

Type to search

Aktuálne Komunálna politika Samospráva Život

15. decembra bude online rokovať Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

redaktor tvpk 09 decembra 2021

V stredu 15. decembra sa uskutoční online rokovanie Mestského zastupiteľstva v Pezinku prostredníctvom videokonferencie v aplikácii Microsoft Teams. Zasadnutie sa začne o 9:00 hodine.


PROGRAM:

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie, schválenie programu
 2. Prevody a nájmy nehnuteľností
  2.1. Nájom OZ nebytové priestory Radničné námestie 7 (L.CH.)
  2.2. Nájom OZ pozemok E KN p.č.2716_1; vjazd (M.M.)
  2.3. Nájom OZ nebytové priestory Radničné námestie 9_ Informačné centrum TV PEZINOK
  2.4. Nadobudnutie majetku komunikácie, osvetlenie, pozemky BOSSEN
  2.5. Prevod výnimka pozemok C KN p.č. 802-107; 100 €_m2 (I.D.)
  2.6. Prevod spôsob VOS RO Leitne CKN p.č. 6171, 516m2
 3. Vecné bremená
  3.1. Zriadenie BVB na parcele EKN č. 1309-1 (E.H.)
  3.2. Zriadenie BVB na parcele CKN č. 3028-1_ATLAS GROUP
  3.3. Zriadenie BVB na parcelách EKN č. 254-10, 314-1 (M.H.aZ.H.D.)
  3.4. Zriadenie VB na parcele EKN p.č. 2323-1_TKB BUILDING, s.r.o
 4. Mestské nájomné byty
  4.1. Návrhy na uzatvorenie zmlúv o nájme mestských bytov
  4.2. Návrhy na pridelenie mestských nájomných bytov
 5. Rozvoj mesta
  5.1. Koncept zadania ZaD č.2 k ÚPN mPK
  5.2. Elektrické nabíjacie stanice (grant BRDS2022)
  5.3. Modernizacia športovej infraštruktúry ZŠ Fándlyho (grant)
  5.4. Zelena terasa (PKC-Grant)
 6. Všeobecne záväzné nariadenia
  6.1. Návrh VZN č. X/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  6.2. Návrh VZN č. X/2021 o miestnych daniach
  6.3. Návrh VZN č. . X/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020
  dotáciách v znení neskorších predpisov
  6.4. Návrh VZN č. X/2021 o dani za užívanie verejného priestranstva
   
 7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2022
 8. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum na rok 2022
 9. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestský podnik služieb na rok 2022
 10. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. na rok 2022
 11. Návrh finančného plánu obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. na rok 2022
 12. Návrh rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2022 a návrh viacročného rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024
   
 13. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 14. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie 1.10.2021 -18.11. 2021
 15. Informácie z činností ÚHK
   
 16. Petícia Lesy
 17. Návrh na zmenu účelu použitia dotácie pre šport
 18. Informácia o zmene ekonomickej rozpočtovej klasifikácie
   
 19. Interpelácie
 20. Informácie primátora


Link na materiály: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=11860&msz=1

Link na záznam z online rokovania:

I. časť (body programu 1, 2, 3, 4, 5)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=YY4ixrR7biI


II. časť (body programu 7, 8, 9, 10, 11, 12)

LINK: https://www.youtube.com/watch?v=mVEi2iTsYcc

Inzercia