LOADING

Type to search

Polícia Život

Zmeny na úseku zbraní a streliva na okresných riaditeľstvách Policajného zboru

redaktor tvpk 19 marca 2020

V súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie na území SR a zatvorením maloobchodných prevádzok a teda aj predajní zbraní, je od 17.3.2020 do odvolania na
okresných riaditeľstvách Policajného zboru na úseku zbraní a streliva POZASTAVENÉ vydávanie zbrojných preukazov, nových zbrojných preukazov, nákupných povolení, zbrojných sprievodných listov, európskych zbrojných pasov, zbrojných licencií, povolení na prevádzkovanie strelnice, potvrdení o vypožičaní, alebo prenájme zbraní, výnimiek na nadobudnutie vlastníctva a na držanie alebo nosenie zbrane kategórie A, prevody zbraní kategórie A, B, C a D ako aj vykonávanie ďalších úkonov, ktoré si vyžadujú fyzickú prítomnosť žiadateľa pri vybavovaní agendy.

 

Výnimky sú pri:

  • úkonoch, ktoré v zmysle zákona určujú povinnosť odovzdať zbrane do úschovy policajného zboru, napr. pri skončení platnosti zbrojného preukazu, zbrojenej licencie;
  • povinnosti zaevidovania zbrane v zmysle zákona, v prípade, ak zbrane boli nadobudnuté na základe nákupného povolenia alebo zbrojného sprievodného listu pred
    vyhlásením opatrenia o zatvorení maloobchodných prevádzok.

 

 

Zmeškanie zákonnej lehoty v dôsledku zavedených opatrení sa nebude považovať za porušenie zákona. Napr. ak držiteľ zbrojného preukazu nemohol podať žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu v lehote z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR (od 12.03.2020). Platnosť zbrojného preukazu sa predlžuje až do právoplatného rozhodnutia o vydaní nového zbrojného preukazu. Lehoty pri pozastavených úkonoch začnú plynúť nasledujúci deň po skončení mimoriadnej situácie na území SR. Tento postup však neplatí pre toho držiteľa zbrojného preukazu, ktorému lehota uplynula pred vyhlásením mimoriadnej situácie, tento je povinný odovzdať zbraň do úschovy policajnému útvaru, ktorý zbraň eviduje, do 7 dní odo dňa zániku platnosti zbrojného preukazu.

Inzercia