LOADING

Type to search

Gastronómia Samospráva Život

Zmena dodávateľa stravy pre stravníkov mesta Pezinok

redaktor tvpk 26 marca 2020

Mesto Pezinok poskytuje stravovanie pre občanov s trvalým pobytom v meste Pezinok a zabezpečuje ho prostredníctvom zmluvného dodávateľa.

Do 31.03.2020 poskytovali stravovanie pre dôchodcov ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku. Oznamuje Vám, že od 1.4.2020 budeme poskytovať pre stravníkov – seniorov stravovanie a Rozvoz – donášku stravy od nového dodávateľa stravy p. Mateja Halana, ktorý zabezpečuje stravovanie pre zariadenia sociálnych služieb a má prevádzku v DSS na Hrnčiarskej č. 44 v Pezinku.

Cena za stravovanie sa bude poskytovať vo výške 2,61,- € za jeden doručený obed. Cena za rozvoz – donášku stravy je nezmenená v sume 0,60,- € za jeden obed.
Pre stravníkov z reštaurácie Grinrock sa nič nemení.

Mesto Pezinok na základe platného VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok uhrádza za prijímateľa 1,50 € za jeden obed v pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške do 350,00 € vrátane a 1,00 € za jeden obed v pracovný deň prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške od 350,01 € do 450,00 € vrátane. Prijímateľovi, ktorý poberá dôchodky v celkovej výške viac ako 450,01 € sa príspevok neposkytuje.

Bližšie informácie o zmene dodávateľa ako aj informácie pre nových záujemcov o stravovanie Vám radi zodpovedia Mgr. Alena Černáková na tel. čísle 033/690 1302, prípadne Mgr. Barbora Laurincová na tel. čísle 033/690 1970.

Referát sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok

Inzercia