LOADING

Type to search

Samospráva Život Životné prostredie

Výzva pre prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

redaktor tvpk 13 januára 2020

Prevádzkovatelia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (MZZO), právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, sú podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov povinní každoročne do 15. februára oznámiť mestu údaje, na základe ktorých budú spoplatnení.

 

 

 

Kategórie MZZO, pre ktoré je povinnosť oznamovať údaje sú napr. kotly na tuhé, kvapalné a plynné palivo s výkonom do 300 kW, rôzne technologické celky, spracovanie dreva, veľkochov hospodárskych zvierat… (kategorizácia zdrojov podľa prílohy č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší). Táto povinnosť sa netýka fyzických osôb.

 

 

 

Podrobnosti upravujúce povinnosti prevádzkovateľov MZZO v meste Pezinok sú upravené vo Všeobecne záväznom nariadení č. 15/2012 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia.

Na ohlasovaciu povinnosť môžu prevádzkovatelia MZZO použiť vzorové tlačivo.

 

/ilustračná fotografia/

Inzercia