LOADING

Type to search

Samospráva Voľby Život

Vydanie hlasovacieho preukazu k Voľbám do NR SR 2020

redaktor tvpk 24 februára 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže stále požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu, a to OSOBNE, najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách Mestského úradu v Pezinku.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

Inzercia