LOADING

Type to search

Samospráva Život

Výberové konanie – Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra

redaktor tvpk 06 februára 2020

Mesto PEZINOK, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok vyhlasuje VÝBEROVÉ KONANIE na obsadenie pracovnej pozície Riaditeľ Pezinského kultúrneho centra s týmito predpokladmi a požiadavkami:

 

I. zamestnávateľ: Pezinské kultúrne centrum (PKC)

 

II. rámcová náplň práce: riadenie a zodpovednosť za celkový chod PKC

 

III. plat: zmluvná mzda od 1.800 € závislá od predpokladov a skúseností kandidáta

 

IV. kvalifikačné predpoklady:

-ukončené vysokoškolské vzdelanie min I. stupňa

 

V. iné výberové požiadavky:

-prax v danej alebo podobnej oblasti cca 3 roky

-prax v riadiacej funkcii – vítaná

-orientácia v problematike kultúry a spoločenského života mesta Pezinok

-vítaná je skúsenosť s plánovaním a organizovaním kultúrnych podujatí

-orientácia v problematike správy majetku mesta

-základný prehľad súvisiacich zákonov (zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí)

 

VI. osobnostné predpoklady a schopnosti:

-riadiace, organizačné a prezentačné schopnosti

-analytické a koncepčné myslenie

-asertivita, zodpovedný, pozitívny a ľudský prístup

 

VII. požadované doklady:

-žiadosť a životopis

-fotokópia dokladu o ukončenom vzdelaní

-čestné prehlásenie o bezúhonnosti a právnej spôsobilosti (príloha Zásad VK)

-súhlas so spracovaním osobných údajov č. 1 a č. 2 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (prílohy Zásad VK)

 

VIII. dátum a miesto podania žiadosti o účasť na VK:

žiadosti spolu s požadovanými naskenovanými dokladmi zasielajte prosím výhradne elektronickou poštou na adresu: kariera@msupezinok.sk do 23.02.2020 s uvedením hesla v predmete: „VK –riaditeľ PKC“

 

IX. priebeh výberového konania:

1. kolo: bude prebiehať formou individuálneho rozhovoru(pohovor)

 

2. kolo: bude prebiehať formou verejného vypočutia projektu kandidáta na tému: Stratégia rozvoja spoločnosti (prezentácia projektu za účasti komisie, verejnosti, lokálnych médií – natáčaná spol. TV Pezinok, vysielaná v priamom prenose a následne zverejnená na stránke TV Pezinok). Na výberové konanie budú pozvaní uchádzači, ktorí splnia uvedené predpoklady a požiadavky. Výberové konanie bude prebiehať podľa Zásad výberového konania, ktoré nájdete tu:

 

https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_02_05-VK-Riaditel_PKC-zasady.pdf

Inzercia