LOADING

Type to search

Samospráva Voľby Život

Voľby do NR SR 2020: Vydanie hlasovacieho preukazu

redaktor tvpk 10 januára 2020

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

 

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:


OSOBNE: najneskôr v posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020) v úradných hodinách Mestského úradu v Pezinku. Mesto Pezinok vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 

V LISTINNEJ FORME: tak, aby žiadosť bola doručená mestu Pezinok (Mestský úrad, Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok), najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020),

 

ELEKTRONICKY (e-mailom):
a) vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
b) v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy
tak, aby žiadosť bola doručená mestu najneskôr 15 pracovných dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v pondelok 10. 2. 2020).
Elektronická adresa (e-mailová) na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu je: volby@msupezinok.sk.

 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
• korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto doručí hlasovací preukaz.

 

Mesto Pezinok zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu (ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu) najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Hlasovací preukaz sa doručí doporučenou zásielkou Do vlastných rúk.

 

PROSTREDNÍCTVOM SPLNOMOCNENEJ OSOBY možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr v piatok 28. 2. 2020).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
• meno a priezvisko,
• rodné číslo,
• štátnu príslušnosť,
• adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Inzercia