LOADING

Type to search

Komunálna politika Samospráva Život

V stredu 18. novembra bude rokovať Mestská rada

redaktor tvpk 16 novembra 2020

V stredu 18. novembra (streda) sa uskutoční zasadnutie Mestskej rady, ktoré sa bude konať o 16.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné námestie 7, 1. poschodie č. dv. 12.


PROGRAM:

 • Otvorenie a schválenie programu
 • Súhlasy a vecné bremená
 • Prevody a nájmy
 • Návrh OVS – nájom mestskej vínotéky na Radničnom námestí 9
 • Nadobudnutie stavebného objektu a pozemkov pri BD Muškátová (MK-Projekt, s.r.o.)
 • Menovanie redakčnej rady časopisu PEZINČAN
 • Návrh na zmeny v komisiách MsZ
 • Návrh na zmenu člena komisie na koordináciu činností súvisiacich s prevádzkovaním TEZ
 • Koncepcia rozvoja príspevkovej organizácie MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB
 • Koncepcia rozvoja kultúry a kultúrneho života príspevkovej organizácie Pezinské kultúrne centrum
 • Koncepcia rozvoja obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 • Parkovanie v centre mesta
 • Návrh na zmenu štatútu mesta Pezinok
 • Návrh úverových podmienok na verejné osvetlenie, stanovisko HK
 • Návrh na zmenu účelu použitia dotácie na kultúru
 • Návrh na zmenu zmluvy o nájme NP Starej požiarnej zbrojnice s DHZ
 • Návrh na úpravu rozpočtu mesta Pezinok
 • Zmarené investície – odpísanie
 • Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000€
 • Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
 • RôzneMateriály sú k dispozícií na tomto odkaze: https://www.pezinok.sk/?yggid=207&id=10805&msr=1

Inzercia