LOADING

Type to search

Samospráva Život

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku – 27. 02. 2020

redaktor tvpk 26 februára 2020

PROGRAM
zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 27. februára 2020 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Informácia o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR a o prijatých opatreniach
 4. Participatívny rozpočet
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020 o podmienkach dočasného parkovania v meste Pezinok
 6. Úprava zmluvy o nájme pozemku (nájomca Pezinská mestská spoločnosť)
 7. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2020, ktorým sa ustanovuje ochranné pásmo pohrebiska
 8. Návrh na schválenie konateľa obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 9. Delegovanie zástupcu zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ s MŠ Orešie 3 v Pezinku
 10. Žiadosť o zriadenie Základnej školy, Komenského 27, Pezinok vrátane ŠKD, Komenského 27, Pezinok za účelom zaradenia Základnej školy ako organizačnej zložky Spojenej školy, Senecká 2, Pezinok do siete škôl a školských zariadení.
 11. Zaradenie súkromných materských škôl do siete škôl a školských zariadení
 12. Návrh zmeny v Komisii sociálnej starostlivosti a zdravotníctva
 13. Návrh zmeny v Koordinačnom tíme Komunitného plánu Mesta Pezinok
 14. Návrh zmien v Komisii športu
 15. Návrh na schválenie koncepcie rozvoja športu
 16. Vyhodnotenie činnosti Akadémie tretieho veku
 17. Prevody a nájmy
 18. Odkúpenie pozemku vo vlastníctve žiadateľa na ulici 1.mája
 19. Informácia o aktuálnom stave pohľadávok Mesta Pezinok nad 1000 €
 20. Informácia z činnosti Útvaru hlavného kontrolóra
 21. Rôzne
 22. Interpelácie poslancov

 

Zdroj: https://www.pezinok.sk/

 

 

Inzercia