LOADING

Type to search

Samospráva Život

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva – 25. 6. 2020

redaktor tvpk 19 júna 2020

Vo štvrtok 25. júna 2020 sa uskutoční od 8:30 v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku s týmto programom.


1.Otvorenie a schválenie programu
2.Zmena rokovacieho poriadku
3.Prevody a nájmy
4.Rozpočtové oparenie Mestského podniku služieb, p.o. — zvýšenie príspevku (COVID 19)
5.Rozpočtové opatrenie – Kotolňa MsU presun z grantov na výstavbu
6.VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN 2/2007 o pamätihodnostiach mesta Pezinok
7.VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2017 o verejnom poriadku
8.VZN o dotáciách
9.Návrh na schválenie čerpania príspevkov na šport, kultúru a sociálnu starostlivosť na rok 2020
10.Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o. za rok 2019 a stanovisko DR
11.Rozbor hospodárenia obchodnej spoločnosti Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o. zárok 2019 a stanovisko DR
12.Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie PKC, p.o. za rok 2019
13.Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie MPS, p.o. za rok 2019
14.Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p.o. za rok 2019
15.Rozbor rozpočtového hospodárenia a záverečného účtu Mesta Pezinok za rok 2019
16.Zúčtovanie rozpočtového provizória
17.Informácia o aktuálnom stave pohľadávok mesta Pezinok nad 1000,- eur
18.Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 1.5. do 10.6. 2020
19.Finančná analýza priamych a nepriamych dotácií z rozpočtu Mesta pre jednotlivé kluby
20.Plnenie uznesenia – Doplnená koncepcia športu
21.Informácie z činnosti MsU a UHK
22.Upozornenie prokuratúra
23.Rôzne
24.Interpelácie poslancovInzercia