LOADING

Type to search

Život

Mesto podalo stanovisko k oznámeniu o zámere navrhovanej činnosti Zvieracie nebo

redaktor tvpk 19 augusta 2020

Na základe oznámenia o zámere navrhovanej činnosti Zvieracie nebo a verejnej diskusii k téme predložilo mesto Pezinok na Okresný úrad Pezinok v stanovenej lehote svoje stanovisko.


Zvieracie nebo je zámerom navrhovateľky Evy Ježíkovej, ktorého účelom je umiestnenie a prevádzkovanie nízkokapacitnej kremačnej pece určenej na spopolnenie spoločenských zvierat v priestoroch na Viničianskej ceste v Pezinku. Za účelom zistenia verejnej mienky k téme sa v pondelok 17. augusta o 18.00 h konala v Dome kultúry verejná diskusia.


Mesto Pezinok vo svojom stanovisku zadefinovalo jasné výhrady voči nejasnosti i neúplnosti predkladaného zámeru a považuje za nevyhnutné spracovať Správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie odborne spôsobilou osobou a tento zámer riadne posúdiť i prerokovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ešte pred tým, ako príslušný úrad vydá v danej veci rozhodnutie.


Dokumenty:


Zdroj: http://www.pezinok.sk

Inzercia