LOADING

Type to search

Samospráva Život

Do 30. novembra treba podať žiadosť o poskytnutie mestských dotácií

redaktor tvpk 02 novembra 2020

Do 30. novembra 2020 je možné podať žiadosť o poskytnutie účelových finančných prostriedkov z rozpočtu Mesta Pezinok na rok 2021. Dotácie je možné žiadať pre oblasť sociálnej pomoci, kultúry,  športu, životného prostredia a pre iné oblasti deklarované v strategických dokumentoch mesta Pezinok v zmysle VZN č. 8/2020.

Úplne znenie VZN č.8/2020 https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/VZN/vzn2020_08.pdfO poskytnutie dotácie v zmysle tohto VZN môže požiadať len fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba s miestom podnikania alebo sídlom na území mesta Pezinok, alebo ktorá pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok (ďalej len žiadateľ).


Mesto môže poskytovať dotácie za podmienok ustanovených týmto VZN len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov a na podporu podnikania a zamestnanosti, pričom predmet činnosti žiadateľa musí súvisieť s účelom, na ktorý dotáciu požaduje. Na poskytnutie dotácie žiadateľovi, ktorý pôsobí, vykonáva činnosť na území mesta Pezinok, alebo poskytuje služby obyvateľom mesta Pezinok a nemá na území mesta miesto podnikania alebo sídlo sa nevzťahujú ustanovenia § 14 ods.1 písm. a) a § 15 tohto VZN.Dotácia môže byť žiadateľovi poskytnutá len na základe písomnej žiadosti a za predpokladu , že ku dňu podania písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie má žiadateľ vysporiadané všetky záväzky voči Mestu Pezinok.Prílohou žiadosti o dotáciu sú:

  • doklad o pridelení IČO
  • doklad o zriadení účtu v bankovej inštitúcii alebo potvrdenie banky o vedení účtu alebo bankový výpis nie starší ako 3 mesiace (akceptuje sa aj výpis z internetbankingu), že majiteľom účtu je žiadateľ,
  • stanovy,
  • doklad o štatutárnych zástupcov žiadateľa,
  • u platiteľa DPH doklad o pridelení IČ DPH.

Tieto doklady, okrem bankového výpisu, predkladá žiadateľ len ak žiada o dotáciu prvý krát, alebo ak došlo k zmene v údajoch, alebo ak od podania žiadosti s uvedenými prílohami uplynuli 3 roky.

Žiadosť predkladá žiadateľ na každý projekt, resp. pre každú činnosť osobitne v jednom originálnom vyhotovení vrátane všetkých požadovaných príloh, s označením oblasti podpory. Pri podávaní viacerých žiadostí v jednom rozpočtovom období v tej istej oblasti, druhá a každá ďalšia žiadosť nemusí obsahovať prílohy uvedené v §2 odsek 2.
Tlačivá žiadosti o poskytnutie dotácie sú k dispozícii v klientskom centre na prízemí Mestského úradu Pezinok a  na stránke www.pezinok.sk – Žiadosti a tlačivá – Žiadosť o dotáciu Mesta Pezinok. https://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/tlaciva/ziadost_o_dotaciu.pdfŽiadosť je potrebné zaslať, resp. odovzdať do 30. novembra 2020 na adresu:

Mestský úrad Pezinok, Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok – podateľňa.
Rozhoduje dátum pečiatky podateľne MsÚ Pezinok.

Inzercia