LOADING

Type to search

Doprava Polícia Pre deti Samospráva Školstvo Život

Bezpečne do školy

redaktor tvpk 31 augusta 2020

So začiatkom nového školského roka treba myslieť aj na prípravu dieťaťa riešiť dopravné situácie cestou do a zo školy, pokiaľ chodí samé bez sprievodu.


V prvý školský deň na bezpečnosť detí na cestách v blízkosti škôl budú dozerať posilnené policajné hliadky, ktoré v prípade potreby budú cestnú premávku riadiť a usmerňovať.


S nástupom detí do školy stúpa aj nehodovosť detí. Školáci na ceste do školy sa musia samostatne orientovať a riešiť dopravné situácie. Ráno v blízkosti škôl je hustá premávka. Nesprávne konanie môže mať za následok dopravnú nehodu. Deti sú impulzívne, nepozorné, málo predvídavé. Dieťa do určitého veku nevie ani správne posúdiť mieru rizika. Často nesprávne odhadne rýchlosť vozidla, jeho vzdialenosť, brzdnú dráhu.


Príčinou tragických nehôd s účasťou chodca býva, najmä u detí,  nedodržiavanie pravidiel cestnej premávky a dopravných predpisov, zlá predvídavosť pri prechádzaní cez cestu, skracovanie si cesty do školy po frekventovaných cestách, nerešpektovanie pravidiel svetelnej križovatky alebo hry v blízkosti pozemnej komunikácie.


Veľkej väčšine úrazov detí na cestách sa dá zabrániť vhodnou prevenciou. Je dôležité, aby sa dopravnej výchove detí venovali aj rodičia, a to už od najútlejšieho veku a sami im boli príkladom. Preto prijmite naše rady a odporúčania:

 • vyberte dieťaťu najbezpečnejšiu trasu z domu do školy, ktorú si dopredu
 • prejdete niekoľkokrát s ním – minimálne cez vozovku, na miestach s nízkou
 • dopravnou frekventovanosťou cestnej premávky,
 • prízvukujete dieťaťu, že pri pohybe po ceste nepatria slúchadlá na uši, ani mobil do ruky,
 • je vhodné, aby deti nosili pestrofarebné oblečenie a reflexné prvky na oblečení a školskej taške,
 • je potrebné, aby dieťa ovládalo základné dopravné pravidlá pre chodcov
 • pri prechádzaní cez cestu je chodec povinný použiť prednostne priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod,
 • chodec nesmie vstúpiť na vozovku, ak z jazdy prichádzajúceho vozidla je zrejmé, že chodec svojim vstupom na vozovku môže ohroziť svoju vlastnú bezpečnosť,
 • vstúpiť na vozovku môže len vtedy, ak skontroluje situáciu na ceste (pozrie naľavo, potom vpravo a zasa naľavo a na vozovku vstúpi len vtedy, ak sa nepribližuje dopravný prostriedok),
 • nesmie vstupovať na vozovku spomedzi zaparkovaných áut, ktoré mu znemožňujú výhľad;
 • na riadenej svetelnej križovatke chodci musia dodržiavať svetelnú signalizáciu pre chodcov. Nesmú vstupovať na vozovku, ak svieti červené svetlo, vstupujú len po rozsvietení zeleného signálu pre chodcov.


Na zvýšenú opatrnosť počas prvých dní školského vyučovania polícia upozorňuje i vodičov osobných motorových vozidiel. Dôležité je, aby vodiči prispôsobili spôsob jazdy stavu a povahe vozovky, poveternostným podmienkam a vlastným schopnostiam.


V okolí priechodov pre chodcov odporúčame vždy znížiť rýchlosť a dopravnú situáciu pozorne  sledovať, aby bol umožnený bezpečný prechod cez cestu všetkým chodcom. Zvýšenou pozornosťou a rešpektovaním iných účastníkov cestnej premávky predídeme nechceným následkom na živote, zdraví a majetku.

Inzercia