LOADING

Type to search

Samospráva Život

Z programu novembrového rokovania MsZ

redaktor tvpk 03 decembra 2019

Na novembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva boli schválené dve žiadosti o zaradenie Elokovaných pracovísk do siete škôl a školských zariadení – konkrétne pre ZUŠ Eugena Suchoňa a ZŠ Jána Kupeckého. Poslanci schváli aj VZN č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok a VZN  č. 8/2019 o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mesta Pezinok v čase núdze. Súhlasné stanovisko získala aj Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovakia – Hungary. Prerokované boli aj zmeny vo viacerých komisiách pri MsZ.

Inzercia