LOADING

Type to search

Ostatné

Výzva na celoplošnú jesennú deratizáciu

redaktor tvpk 01 októbra 2019

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave podľa § 12 ods. 2 zákona NR SR č. 355/2007 Z.z. vyzýva všetky fyzické osoby – občanov, fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, vykonať celoplošnú jesennú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov) v období od 01.10.2019– 30.11.2019 ako opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení, s tým že:

1. obce vykonajú deratizáciu v objektoch a na verejných priestranstvách v správe alebo majetku obcí;

2. fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby vykonajú deratizáciu v ich alebo nimi spravovaných objektoch, kanalizačných a kolektorových rozvodoch a areáloch určených na podnikanie a bývanie, vrátane školských, zdravotníckych, športovorekreačných, telovýchovných a kultúrnych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a polyfunkčných domov, administratívnych budov, skladov i skládok odpadov;

3. fyzické osoby – občania vykonajú deratizáciu na pozemkoch a objektoch využívaných na chov hospodárskych zvierat a v prípade známok výskytu hlodavcov aj v pivničných a prízemných priestoroch rodinných domov a objektov určených na bývanie.

 

 

Sankcie za nevykonanie deratizácie Fyzická osoba sa dopustí priestupku a fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba sa dopustí správneho deliktu na úseku verejného zdravotníctva nevykonaním nariadenej regulácie živočíšnych škodcov. Za priestupky a správne delikty možno uložiť pokutu:

a) fyzická osoba – do 1659 eur a v blokovom konaní do 99 eur

b) fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba – od 150 eur do 20 000 eur.

 

Priestupky a správne delikty prejednávajú a pokuty za ne ukladajú v rozsahu svojej pôsobnosti úrad verejného zdravotníctva, regionálny úrad verejného zdravotníctva a orgány verejného zdravotníctva uvedené v §3 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 355/2007 Z.z.

Inzercia