LOADING

Type to search

Samospráva Život

Vo štvrtok 28. novembra bude zasadať Mestské zastupiteľstvo

redaktor tvpk 25 novembra 2019

Program zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 28. novembra 2019 (štvrtok) o 8.30 hod. v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. poschodie – číslo dverí 12.

 

 1. Otvorenie a schválenie programu
 2. Informácie primátora
 3. Žiadosť o zaradenie Elokovaného pracoviska, M. R. Štefánika 10, Pezinok, pri ZUŠ Eugena Suchoňa, M. R. Štefánika 9, Pezinok do siete škôl a školských zariadení
 4. Žiadosť o zaradenie Elokovaného pracoviska, Komenského 27, Pezinok, pri ZŠ Jána Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok do siete škôl a školských zariadení
 5. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2019 o úhradách za sociálne služby a záujmovo – vzdelávacie aktivity pre seniorov, zriadené a poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 6. Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2019 o poskytovaní peňažnej pomoci obyvateľom mesta Pezinok v čase núdze
 7. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovakia – Hungary
 8. Koncepcia rozvoja informačných technológií mesta Pezinok
 9. Prevody a nájmy
 10. Návrh zmeny v Komisii športu
 11. Informácia o zmene v Komisii cestovného ruchu a turistiky
 12. Návrh zmeny v Komisii životného prostredia, prírodných hodnôt a odpadu
 13. Návrh zmeny v Komisii ekonomiky, financií a podnikania
 14. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.9.2019
 15. Informácie z činností MsÚ
 16. Informácia z činnosti ÚHK
 17. Kontrola plnenia uznesení MsZ za 1. polrok 2019
 18. Rôzne
 19. Interpelácie poslancov

Inzercia