LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Neschválené VZN a rozpočtové provizórium

redaktor tvpk 17 decembra 2019

Na decembrovom rokovaní Mestského zastupiteľstva bol poslancom predložený návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V predloženom návrhu boli zapracované zvýšené sadzby dane z nehnuteľností, bytov, stavieb a taktiež zvýšený poplatok za komunálne odpady.

Inzercia