LOADING

Type to search

Aktuálne Samospráva Život

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku bude rokovať 17. 1. 2019

redaktor tvpk 03 januára 2019

Vo štvrtok 17. januára 2019 o 8.30 hod sa uskutoční zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Pezinku v zasadačke Mestského úradu, Radničné nám. 7, 1. posch. č. dv. 12.

PROGRAM

 1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie a schválenie programu
 2. Zloženie sľubov poslancov
 3. Návrh nového Rokovacieho poriadku MsZ v Pezinku
 4. Poverenie poslanca MsZ zvolávať a viesť zasadnutia (v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb.)
 5. Informácia o plnení rozpočtu Mesta Pezinok k 30.09. 2018
 6. Informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 01.09. 2018 – 30.11. 2018
 7. Voľba členov komisií pri MsZ v Pezinku
 8. Delegovanie zástupcov Mesta Pezinok do rád škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok
 9. Návrh na zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti PMS, s.r.o.
 10. Návrh na zmeny v orgánoch obchodnej spoločnosti TV PEZINOK, s.r.o.
 11. Návrh na zriadenie MsR a voľba členov MsR
 12. Plán práce MsR a MsZ v Pezinku na rok 2019
 13. Určenie platov zástupcov primátora Mesta Pezinok
 14. Plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 15. Správa o kontrolnej činnosti a vyhodnotenie činnosti útvaru hlavnej kontrolórky za rok 2018
 16. Návrh na udelenie odmeny hlavnej kontrolórke za rok 2018
 17. Rôzne
 18. Informácie z činnosti MsÚ a HK
 19. Informácie primátora
 20. Interpelácie poslancov

Inzercia