LOADING

Type to search

Voľby Život

29. februára 2020 sa na Slovensku budú konať Voľby do Národnej rady SR

redaktor tvpk 04 novembra 2019

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko v pondelok 4. 11. 2019 vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil deň ich konania na 29. februára 2020.


Informácie pre voliča

Právo voliť

 • Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 • Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

 

Spôsob voľby

 


Hlasovací preukaz

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

 • osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t. j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
 • v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020)
 • elektronicky (e-mailom)
  • vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
  • v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 2. 2020).

Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. E-mailová adresa Mesta Pezinok na doručovanie žiadostí:  volby@msupezinok.sk. Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia musí byť doručená obci elektronicky najneskôr 50 pracovných dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 1. 2020).

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

 


Voľba poštou

Voľba poštou voličom, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže požiadať o voľbu poštou a to

 • listinnej forme tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na adresu:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky odbor volieb, referenda a politických strán

Drieňová 22

826 86 Bratislava 29

SLOVAK REPUBLIC

 • najneskôr 50 dní pred dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10. 1. 2020)
 • Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky na elektronickú adresu: volby@minv.sk
 • najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020).
 • Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo, a ak mu nebolo pridelené, dátum narodenia,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Volič k žiadosti o voľbu poštou pripája

 • čestné vyhlásenie v štátnom jazyku, že nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • fotokópiu časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi voliča alebo fotokópiu osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky (dátum na osvedčení nemá byť starší ako 6 mesiacov).

 

 

Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať o voľbu poštou a to:

 • v listinnej forme  tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020)
 • Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

 • elektronicky (e-mailom) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú (e-mailovú) adresu, ktorú obec zverejnila na svojom webovom sídle alebo na úradnej tabuli obce najneskôr 50 dní predo dňom konania volieb (t. j. najneskôr 10.1.2020).
 • Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

 

Žiadosť o voľbu poštou [vzor žiadosti o voľbu poštou (DOCX, 21 kB)] musí obsahovať údaje o voličovi

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,
 • adresu miesta pobytu v cudzine.

Inzercia