LOADING

Type to search

Ostatné

Mesto Pezinok – výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľky Centra voľného času

redaktor tvpk 01 augusta 2018

Mesto Pezinok zastúpené primátorom Mgr. Oliverom Solgom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času, Mladoboleslavská 3, Pezinok s predpokladaným nástupom od 14. 9. 2018

Kvalifikačné predpoklady:

1. odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre druh a typ školy v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2 009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

2. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

3. vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky:

– bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

– zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z

– ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.1 písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z

– spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

– znalosť legislatívy (vyhlášok z oblasti školstva, z oblasti financovania škôl a školských zariadení)

– riadiace, komunikačné, organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

– samostatnosť v práci, ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni

– zodpovednosť a vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady

3. potvrdenie o pedagogickej praxi

4. profesijný životopis

5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

6. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

7. predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja CVČ podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z

8. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti uvedených údajov a predložených dokladov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (osobne alebo doporučenou poštou v zalepenej obálke označenej heslom “Neotvárať – výberové konanie – riaditeľ CVČ“ s uvedením odosielateľa) do podateľne Mestského úradu v Pezinku, na adresu: Mestský úrad, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok v termíne do 17. 8. 2018 do 12.30 h, tak aby bola zaevidovaná najneskôr k tomuto dátumu na podateľni Mestského úradu v Pezinku. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho konaním.

Inzercia