sobota, 22.9.2018, 17:12 h

facebook facebookSeptembrové riadne rokovanie MsZ

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Vinobranie 2018

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


11. stretnutie banských obcí Slovenska

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Otvorenie výstavy Vinohrady, vinohrady...

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

ZÁPIS DO MATERSKÝCH ŠKȎL V ZRIAĎOVATEĽSKEJ PȎSOBNOSTI MESTA PEZINOK

Zápis do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok k začiatku šk. roka 2018/2019

Mesto Pezinok je zriaďovateľom nasledovných materských škôl:

- MŠ Bystrická 1,

- MŠ gen. Pekníka 2 (s elokovaným pracoviskom Cajlanská 7 a Na bielenisku 2),

- MŠ Svätoplukova 51,

- MŠ Vajanského 16,

- MŠ Za hradbami 1 (s elokovaným pracoviskom Za hradbami 2 a Holubyho 49),

- MŠ Záhradná 34,

- ZŠ s MŠ Orešie 3 (s elokovaným pracoviskom MŠ Orešie 34).

Na predprimáme vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade § 59 zákona . č.245/2008 Z.z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva SR č.306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva SR č.308/2009 Z.z..

Riaditeľky materských škôl sa dohodli, že zorganizujú spoločný zápis k začiatku šk. r. 2018/2019, dňa 16. mája 2018 v čase 8.00 - 11.00 h a 14.00 - 17.00 h.

Žiadosti o prijatie dieťaťa (originál + 1 kópia) sa budú prijímať v uvedenom čase na Mestskom úrade, Radničné námestie 7, na 1. poschodí, č. 12. Zákonný zástupca dieťaťa pri zápise predloží nasledovné dokumenty:

1. Vyplnenú „Žiadosť na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Pezinok na šk. rok 2017 /2018", na ktorej lekár potvrdí - spôsobilosť dieťaťa navštevovať MŠ a údaje o očkovaní dieťaťa; žiadosť prosíme predložiť dvojmo (originál a 1 kópiu).

2. Rodný list dieťaťa (originál k nahliadnutiu).

3. Zákonní zástupcovia dieťaťa predložia doklad o svojom trvalom pobyte (platný občiansky preukaz, kópiu OP, potvrdenie o TP) k nahliadnutiu - v zmysle ust. § 2 ods. 2 VZN Mesta Pezinok č. 8/2012.

4. Ak má dieťa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, predloží zákonný zástupca aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prevzatá môže byť iba kompletná prihláška , t.j. s vyplnenými údajmi, podpismi zákonných zástupcov dieťaťa a s potvrdením pediatra o spôsobilosti dieťaťa navštevovať materskú školu ako aj o absolvovaní očkovaní dieťaťa! Zákonní zástupcovia dieťaťa môžu na prihlášku uviesť:

a) preferovanú MŠ,

b) alternatívu MŠ pre prípad, že by dieťa nemohlo byť z kapacitných dôvodov prijaté do preferovanej MŠ.

Formuláre „žiadosti" sú k dispozícii v materských školách, na MsÚ v Kancelárii prvého kontaktu a na www.pezinok.sk. Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy najneskôr do 31. 08.

2017. Informácie o podmienkach prijatia dieťaťa do materských škôl určili a zverejnili na svojich weboyých sídlach riaditeľky materských škôl.

Žiadosť: http://www.pezinok.sk/uploadfiles/File/samosprava/tlaciva/ziadost_o_prij...

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

SRDCOVÍ REBELI utorok, 25.9.2018, 19:30 h | streda, 26.9.2018, 19:30 h
Nemecko 2017, český dabing, 104 min., MP-12
Lenny ako nezodpovedný flákač dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne chorým...
HELL FEST: PARK HRÔZY štvrtok, 27.9.2018, 19:30 h | piatok, 28.9.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-15
Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne...
PIADINÔŽKA sobota, 29.9.2018, 17:00 h | nedeľa, 30.9.2018, 17:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 96 min., MP
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný...
PO ČOM MUŽI TÚŽIA sobota, 29.9.2018, 19:30 h | nedeľa, 30.9.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 95 min., MP
Karel ráno zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany sa stal ženou...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin

Výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

Výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

Výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

Výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.