utorok, 25.9.2018, 17:27 h

facebook facebookSeptembrové riadne rokovanie MsZ

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Vinobranie 2018

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


11. stretnutie banských miest a obcí Slovenska

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h


Otvorenie výstavy Vinohrady, vinohrady...

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 24. 9. 2018, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE - RIADITEĽ CENTRA VOĽNÉHO ČASU

Mesto Pezinok zastúpené primátorom Mgr. Oliverom Solgom v súlade s § 4 ods. 1 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5 ods. 3 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Centra voľného času, Mladoboleslavská 3, Pezinok s predpokladaným nástupom od 14. 09. 2018

Kvalifikačné predpoklady:

1. odborné a kvalifikačné predpoklady požadované pre druh a typ školy v zmysle § 6, § 7 a § 34 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

2. najmenej päť rokov pedagogickej praxe v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z.

3. vykonanie prvej atestácie alebo jej náhrady podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z.

Iné kritéria a požiadavky:

- bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 317/2009 Z. z.

- zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 317/2009 Z. z

- ovládanie štátneho jazyka podľa § 6 ods.l písm. d) zákona č. 317/2009 Z. z

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- znalosť legislatívy (vyhlášok z oblasti školstva, z oblasti financovania škôl a školských zariadení)

- riadiace, komunikačné, organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

- samostatnosť v práci, ovládanie práce s PC na pokročilej úrovni

- zodpovednosť a vyrovnaný postoj k pracovnému zaťaženiu

Požadované doklady:

1. písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní I. atestácie alebo jej náhrady

3. potvrdenie o pedagogickej praxi

4. profesijný životopis

5. výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)

6. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v súlade s § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.

7. predloženie písomného návrhu koncepcie riadenia a rozvoja CVC podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z

8. písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

9. čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti uvedených údajov a predložených dokladov

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť (osobne alebo doporučenou poštou v zalepenej obálke označenej heslom "Neotvárať - výberové konanie - riaditeľ CVČ“ s uvedením odosielateľa) do podateľne Mestského úradu v Pezinku, na adresu: Mestský úrad. Radničné námestie 7. 902 14 Pezinok v termíne do 17. 08. 2018 do 12.30 hod, tak aby bola zaevidovaná najneskôr k tomuto dátumu na podateľni Mestského úradu v Pezinku. Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované doklady a prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej sedem kalendárnych dní pred jeho konaním.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA PEZINOK

SRDCOVÍ REBELI utorok, 25.9.2018, 19:30 h | streda, 26.9.2018, 19:30 h
Nemecko 2017, český dabing, 104 min., MP-12
Lenny ako nezodpovedný flákač dostane na zodpovednosť pätnásťročného chlapca Davida s vážne chorým...
HELL FEST: PARK HRÔZY štvrtok, 27.9.2018, 19:30 h | piatok, 28.9.2018, 19:30 h
USA 2018, české titulky, 100 min., MP-15
Predstavte si, že v zábavnom parku hrôzy vojdete do strašidelného zámku a do lona vám spadne...
PIADINÔŽKA sobota, 29.9.2018, 17:00 h | nedeľa, 30.9.2018, 17:00 h
USA 2018, slovenský dabing, 96 min., MP
Animované dobrodružstvo pre všetky vekové kategórie obráti mýtus hore nohami, keď mladý šikovný...
PO ČOM MUŽI TÚŽIA sobota, 29.9.2018, 19:30 h | nedeľa, 30.9.2018, 19:30 h
ČR 2018, česká verzia, 95 min., MP
Karel ráno zistí, že následkom nočnej alkoholickej „jazdy“ a zásahom veštkyne Zoltany sa stal ženou...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Dan Brown
Harvardský ikonograf profesor Robert Langdon príde do Guggenheimovho múzea moderného umenia v Bilbau, aby sa zúčastnil na odhalení objavu, ktorý „naveky zmení tvár vedy“.

Magdaléna Pirožeková
Ženy týrané svojím okolím aj najbližšou rodinou sa snažia skryť domáce násilie pred vonkajším svetom. Monika je jednou z nich. Raz si však povedala DOSŤ!

Steven Levy
Chcete pochopit, jaké tajemství stojí za úspěchem společnosti Google? Odpovědí je tato kniha známého amerického novináře a odborníka na informační technologie a kyperprostor.

Yuval Noah Harari
„Pred 100 000 rokmi obývalo Zem najmenej šesť ľudských druhov. Dnes je tu už len jeden. My. Homo sapiens.“ 
V knihe Sapiens: Stručná história ľudstva jej autor, nazývaný aj vizionársky historik...

Jaroslava Kuchtová
Piatak Maťo by bol najšťastnejší chlapec na svete, keby ho rodičia boli vzali so sebou na misiu do Afriky. Lenže oni ho nevzali! Nechali ho doma u starkej, a tak začína chodiť do novej školy.

Kamil Peteraj
Bol raz jeden hrad zo šľahačky, biely a sladký a bývala v ňom šľahačková princezná. Raz, keď dorástla, usporiadali na zámku oslavu, na ktorú prišli pytači z celého sveta.

Miro Jaroš
Milé deti, mám veľkú radosť, že ste také šikovné a že sme sa už veľa vecí spolu stihli naučiť. Ani tentoraz to nebude inak. V tejto knihe budeme spolu oslavovať narodeniny.

Jan Lebeda
Vo svojich nových dobrodružstvách sa škriatok Medovníček stará nielen o včeličky, ale pomáha každému, kto to potrebuje. Asistuje pri bežeckých pretekoch slimákov, vylieči včeličke krídelko

Výročie narodenia Jána Kalinčiaka
Spisovateľ, básnik, literárny kritik, folklorista, pedagóg.

* 10.08.1822 - Horné Záturčie, + 16.06.1871 - Martin

Výročie narodenia Viliama F. Šikulu
Spisovateľ, scenárista, autor libreta. Brat Vincenta Šikulu

* 17.08.1942 - Dubová, + 02.02.1995 - Bratislava

Výročie narodenia Emila Venkova
Sochár

* 22.08.1937 - Sofia (Bulharsko), + 09.06.2017 - Bratislava

Výročie narodenia Mórica Alstera
* 26.08.1827 - Modra, + 07.10.1894 - Bratislava

Osvetový pracovník, katolícky kňaz.

Výročie narodenia Františka Sandtnera
* 27.08.1917 - Pezinok, + 24.11.1980 - Bratislava

Publicista, redaktor.