utorok, 28.3.2017, 17:48 h

facebook facebookDiskusia o otváracích hodinách v prevádzkach

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 27. 3. 2017, 18.00 h


V máji môžete jazdiť do práce na bicykli

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 27. 3. 2017, 18.00 h


Komédia Oko za oko z cyklu "Malé, ale milé"

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 27. 3. 2017, 18.00 h


Pezinský plavecký maratón

RELÁCIA TÝŽDEŇ
premiéra 27. 3. 2017, 18.00 h

1
2
3
4

VÝBEROVÉ KONANIE NA POZÍCIU RIADITEĽA ZUŠ

Mesto Pezinok, Radničné nám. č. 7. 902 14 Pezinok vyhlasuje v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Základnej umeleckej školy E. Suchoňa, M. R. Štefánika 9, 902 01 Pezinok.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

* odborná a pedagogická spôsobilosť pre daný druh školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogockých zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predspiov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov,

* najmenej päť rokov pedagogickej činnosti,

* znalosť príslušnej legislatívy,

* zdravotná spôsobilosť, bezúhonnosť,

* ovládanie štátneho jazyka,

* osobnostné a morálne predpoklady pre výkona riadiacej funkcie,

* riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti, flexibilita, zodpovednosť, spoľahlivosť.

Požadované doklady:

* žiadosť o zaradenie do výberového konania vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,

* úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,

* doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,

* výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),

* preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa - potvrdenie,

* profesijný a štruktúrovaný životopis,

* písomný návrh koncepcie rozvoja školy v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými doladmi zasielajte na adresu: Mestský úrad, Radničné nám. č. 7, 902 14 Pezinok

Uzávierka prijímania prihlášok: 3. júna do 11.00 h. Obálku označte heslom: "VÝBEROVÉ KONANIE - riaditeľ ZUŠ - neotvárať". O termíne a mieste výberového konania budú písomne informovaní uchádzači, ktorí odovzdajú všetky požadované doklady a spĺňajú predpoklady.

RADI PORADÍME

PROGRAM KINA NA NAJBLIŽŠIE DNI

FK: BABA Z ĽADU utorok 28.3. 19:30h
ČR, SR, Fra., 2017, vstupné: 4,00 €, česká verzia, 107 min., MP-15
Po stretnutí s otužilcom Broňom začína ovdovelá Hana pozvoľna meniť svoj stereotypný život, ktorý...
MASARYK streda 29.3. 19:30h | štvrtok 30.3. 19:30h
ČR, SR 2016, vstupné: 4,00 €, česká verzia, 106 min., MP-12
Prežil život bohéma, miloval ženy, hudbu, veľká gestá i veľké zápasy. Vo vnútri jeho srdca a duše...
ŠMOLKOVIA: ZABUDNUTÁ DEDINKA sobota 1.4. 17:00h | nedeľa 2.4. 17:00h
USA 2016, vstupné: 4,00 €, 3D: 6,00 €, slovenský dabing, 88 min., MP
3D

V novom úplne animovanom filme o Šmolkoch sa Šmolinka spolu s Mudrošom, Babrošom...

GHOST IN THE SHELL sobota 1.4. 19:30h | nedeľa 2.4. 19:30h
USA 2017, vstupné: 4,00 €, 3D: 6,00 €, titulky, 106 min., MP-12
3D

Kultová japonská anime Ghost in the Shell sa stala základným inšpiračným pilierom pre legendárnu...

ÚNOS utorok 4.4. 19:30h | streda 5.4. 19:30h
SR 2017, vstupné: 4,00 €, slovenská verzia, 95 min., MP-15
Posledný deň prvého roku mladej slovenskej republiky sa chýli ku koncu. Všetci oslavujú. Kráľ...
ÚKRYT V ZOO štvrtok 6.4. 19:30h | piatok 7.4. 19:30h
USA,VB,ČR 2017, vstupné: 4,00 €, české titulky, 127 min., MP-12
Až za mrežami boli konečne v bezpečí. Príbeh podľa skutočnej udalosti o utečencoch z varšavského...

TRH PRÁCE V OKRESE PEZINOK

Prosperujúca firma hľadá krajčírku na prácu s textilom aj kožou na dlhodobú spoluprácu.
Kontakt: 0911 617 881

Samuel Bjork
Tri mesiace nezvestnú tínedžerku Camillu Greenovú našli v lese. Niekto ju rituálnym spôsobom zavraždil, možno aj týral a mučil. Opatrne ju položil na lôžko z vtáčích pier a okolo tela umiestnil sviečky v tvare pentagramu.

Denisa Fulmeková
Príbeh židovského dievčaťa Vali Reiszovej, ktorá sa počas holokaustu stala matkou dieťaťa františkánskeho mnícha a exponovaného slovenského básnika Rudolfa Dilonga.

David Satter
Historiograficko-politická kniha Davida Sattera Čím menej vieš, tým lepšie spíš je v poradí autorovom štvrtou publikáciou na tému modernej histórie Ruska a obdobia pádu sovietskeho impéria.

Oliver Solga
Monografia opisuje život jedného z najväčších európskych barokových maliarov. Kniha bola vydaná pri príležitosti  350. výročia jeho narodenia. 

Jaroslav Seifert
Básnické dielo Jaroslava Seiferta nositeľa Nobelovej ceny vychádza v slovenčine po prvýkrát. Je vrúcnym vyznaním lásky a úcty k matke a čarovnou spomienkou na detstvo.

Wojciech Widlak
Krátke príbehy pre deti všetkých vekových kategórií. Tolerantná kniha ktorá učí rešpektovať pravidlá a kde sa vždy môžete spoľahnúť na odpúšťajúci úsmev pána Guľôčku.

Radoslava Kabaňová
Pútavý príbeh malého dievčatka, ktoré po nehode rodičov žije u zlej a sebeckej tety Cecílie. Hilda je milé dievča, ktoré napriek alkoholickej povahe svojej tety nezatrpkne na svet.

Tomáš Janovic
Básnik Tomáš Janovic a ilustrátorka Mária Nerádová vytvorili čarovnú knihu deťom pre radosť.

90. výročie narodenia Františka Bláhu

Pedagóg, insitný maliar. 
* 03.02.1927 - Liptovská Revúca
+ 2011

75. výročie narodenia Stanislava Možného

Vedúci výpravy slovenského filmu. 
* 14.02.1942 - Pezinok
+ 05.01.2014

75. výročie narodenia Miroslava Piusa

 Básnik, prozaik, esejista. 
* 16.02.1942 - Nová Ves nad Žitavou

100. výročie narodenia Igora Kutlíka

Lekár, patológ. Prof., MUDr. 
* 21.02.1917 - Bratislava
+ 09.11.2003 - Modra 

80. výročie narodenia Alexandra Ilečku

 Akademický sochár. 
* 25.02.1937 - Bratislava